Wettelijke vermeldingen

Belangrijke informatie

Edenred Belgium verwerkt persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website “https://openspace.edenred.be in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”). U wordt uitgenodigd om de Privacy Verklaring en het Cookiebeleidvan Edenred Belgium te raadplegen.

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de Website « https://openspace.edenred.be » hierna : “OpenSpace Edenred”), is onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden. Door de OpenSpace Edenred te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

 1. VERANTWOORDELIJKE VENNOOTSCHAPPEN

OpenSpace Edenred zijn eigendom van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Edenred Belgium (hierna : “Edenred Belgium”), met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Vorstlaan, 165, bus 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0407.034.269. De Directeur van de publicatie is de Algemeen Directeur van Edenred Belgium, de heer Olivier Bouquet.

OpenSpace Edenred wordt gehost door de naamloze vennootschap naar Frans recht Edenred, met maatschappelijke zetel te 92240 Malakoff (Frankrijk), 166-180 Boulevard Gabriel Péri, ingeschreven bij het Handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 493 322 978.

 1. INTELLECTUELE EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN

Zowel de domeinnaam van OpenSpace Edenred, als de vorm, inhoud en functionaliteiten van de OpenSpace Edenred, (hierna : de “Elementen”) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Edenred Belgium. Elk Element, ongeacht of het visueel of auditief is, met inbegrip van de onderliggende technologie, wordt beschermd door auteursrechten, merken of octrooien, en meer algemeen door intellectuele eigendomsrechten

Edenred®, Ticket Restaurant®, Ticket EcoCheque®, Ticket Compliments®, Ticket Compliments® Supreme Award, Ticket Compliments®Sport&Culture, zijn gedeponeerde merken. Merktekens en logo’s op OpenSpace Edenred zijn merken die door Edenred Belgium, de vennootschap van haar Groep of haar handelspartners zijn gedeponeerd. De vermelding ervan verleent op geen enkele wijze een licentie op of gebruiksrecht van genoemde merken, die niet mogen worden gebruikt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk, onder straffe van vervolging wegens namaak.

Alle informatie op OpenSpace Edenred kan worden gedownload, gekopieerd, afgedrukt, op voorwaarde dat :

 • deze informatie enkel voor privédoeleinden en in geen geval voor commerciële doeleinden wordt gebruikt;
 • de informatie niet wordt gewijzigd ;
 • op elke kopie, ongeacht de drager ervan, de auteursrechten van Edenred Belgium (“copyright”) worden vermeld.

Elk ander gebruik van de Elementen dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edenred Belgium. In het bijzonder is de gebruiker niet gemachtigd om, onder meer:

  •  
   • afgeleide werken die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de Elementen te wijzigen, te reproduceren voor commerciële doeleinden, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te verdelen of te creëren ;
   • Een hyperlink naar OpenSpace Edenred te creëren.

III. AANSPRAKELIJKHEID VAN EDENRED BELGIUM

Edenred Belgium, haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en aangestelden hebben enkel een middelenverbintenis met betrekking tot de toegankelijkheid en functionaliteit van OpenSpace Edenred, en elke andere aangeboden dienst en hun gevolgen, wat de gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt.

Edenred Belgium, haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en aangestelden kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade, van welke aard dan ook, direct en/of indirect, die de gebruiker zou lijden omwille van of naar aanleiding van het gebruik, de inhoud en gevolgen van OpenSpace Edenred en het internet (met inbegrip van gebreken, virussen en in het algemeen eventuele schade aan de apparatuur van de gebruiker, dienstenonderbreking, enz.).

Edenred Belgium behoudt zich het recht voor om ten allen tijde en om welke reden dan ook de toegang tot OpenSpace Edenred voorlopig of definitief te wijzigen of te onderbreken zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker, onder meer in geval van onderhoud van OpenSpace Edenred. Edenred Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade, van welke aard ook, direct of indirect, die verband houdt met een wijziging, schorsing of onderbreking van de toegang tot OpenSpace Edenred, om gelijk welke reden.

Edenred Belgium biedt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de informatie op OpenSpace Edenred. De informatie wordt alleen ter indicatieve titel gegeven. Edenred Belgium is niet aansprakelijk in geval van onjuiste, foutieve of onvolledige informatie op OpenSpace Edenred. Edenred Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de aard ervan, die voortvloeit uit informatie op OpenSpace Edenred, en dus ook niet voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie, ongeacht de aard van dat gebruik. De gebruiker is hiervoor als enige verantwoordelijk.

Websites of mobiele toepassingen die niet tot Edenred Belgium behoren en een hyperlink bevatten naar OpenSpace Edenred staan niet onder controle van Edenred Belgium. Edenred Belgium wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat de inhoud ervan betreft. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor hun gebruik. Edenred Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor producten en diensten die door een derde partij op de markt worden gebracht. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van websites of toepassingen van derden, alsook voor de gevolgen ervan.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn uitrusting en van het gebruik dat hij van OpenSpace Edenred maakt.

De gebruiker verbindt zich ertoe om OpenSpace Edenred niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarin deze wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden voorzien.

Het is de gebruiker verboden om informatie op OpenSpace Edenred door te geven die tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden. Hij verbindt zich daar toe om geen informatie te verspreiden via OpenSpace Edenred die onwettig, in lasterlijk of strijdig met de openbare orde is.

Het is de gebruiker verboden om OpenSpace Edenred te gebruiken voor commerciële doeleinden. De gebruiker verbindt zich er ook toe om geen gebruik te maken van OpenSpace Edenred waardoor deze wordt beschadigd, gewjzigd, onbereikbaar of minder efficiënt gemaakt.

De gebruiker verbindt zich ertoe om Edenred Belgium of een derde partij te vergoeden indien de aansprakelijkheid van de gebruiker in het gedragen zou komen wegens een inbreuk van de gebruiker op zijn verbintenissen, en/of op een schending van de rechten van Edenred Belgium of van derden. Hij verbindt zich ertoe om tussen te komen, om Edenred Belgium of een derde partij buiten zaak te stellen, indien de aansprakelijkheid van Edenred Belgium of die derde wordt nagestreefd of weerhouden omwille van een dergelijke fout of schending.

 1. E-MAIL

Gelieve een e-mail te richten aan de webmaster: webmasters-be@edenred.com voor elke opmerking over de werking van OpenSpace Edenred.

De berichten die u ons via internet overmaakt, kunnen worden onderschept op het netwerk. Totdat ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gewaarborgd.

 1. UPDATES – WIJZIGINGEN

Edenred Belgium behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de inhoud en/of elke functionaliteit van OpenSpace Edenred te wijzigen/op te nemen/te wissen, wat de gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt.

Edenred Belgium zal tevens deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke vermeldingen kunnen wijzigen mits kennisgeving. Indien de gebruiker OpenSpace Edenred na kennisgeving gebruikt, aanvaardt hij uitdrukkelijk en zonder enige beperking de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en wettelijke vermeldingen.

VII. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

OpenSpace Edenred, met inbegrip van hun gebruik, zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van geschil zal een minnelijke oplossing worden gezocht vooraleer een rechtsvordering wordt ingeleid. Bij gebrek aan een minnelijke regeling, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd zijn.