ettelijke vermeldingen

Edenred Belgium nv (hierna “Edenred” genoemd)
Vorstlaan 165 bus 9
1160 Brussel 
RPM Brussel 
BTW: BE 0407 034 269 
ING 310-0223411-09  - IBAN: BE52 3100 2234 1109 - BIC:BBRUBEBB

Ticket Restaurant®,  Ticket EcoCheque®,  geregistreerde merken en exclusieve eigendommen van Edenred Belgium nv

Award Services nv (hierna “Edenred” genoemd)
Vorstlaan 165 bus 9
1160 Brussel 
RPM Brussel 
BTW  BE 0434360258
Fortis 001-2719999-01 – IBAN: BE 89 3100 60925685 – BIC:BBRUBEBB010

Ticket Compliments® en Accentiv’®, geregistreerde merken en exclusieve eigendommen van Award Services nv

 • INFORMATIE UITGEVER – INFORMATICA EN VRIJHEDEN AUTEURSRECHT/COPYRIGHT - AANSPRAKELIJKHEID/E-MAILVERKEER
  U bent momenteel verbonden met de website van Edenred
 • INFORMATIE UITGEVER
  Directeur van de publicatie: Olivier Bouquet – Algemeen Directeur

  Edenred
  Vorstlaan 165 bus 9
  1160 Brussel 

  Webmaster: webmaster-be@edenred.com

 • INFORMATIE PROVIDER
  Deze website wordt beheerd door:

  Edenred
  Vorstlaan 165 bus 9
  1160 Brussel

 • BESCHERMING VAN DE PRIVACY 

  Edenred zamelt persoonsgegevens in over de gebruikers die haar via de website overgemaakt worden. Ze verbindt zich ertoe om die gegevens niet aan derden mee te delen. Ze zijn vertrouwelijk. Haar interne diensten zullen ze enkel gebruiken voor het verwerken van de Bestellingen of om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, meer bepaald door informatiebrieven/e-mails.

  Edenred zal de informatie betreffende de gebruikers dus niet verkopen, verhandelen of verhuren aan derden. In geval van overdracht of gebruik van persoonsgegevens door derden verbindt Edenred zich er toe om de gebruiker vooraf in te lichten zodat hij zijn recht op verzet kan uitoefenen.

  Conform de toepasbare Europese en nationale wettelijke bepalingen (de Europese richtlijn 95/46 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) mag de gebruiker zijn recht op toegang tot het bestand en op verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor het bestand. Volgens diezelfde wettelijke bepalingen heeft de verwerking van de ingezamelde nominatieve informatie op de website het voorwerp gevormd van een verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf of de pc van de gebruiker opgeslagen wordt. Het dient om een vorig bezoek van de Gebruiker aan de website te melden. Cookies worden onder andere gebruikt om de aangeboden dienstverlening te personaliseren. De gebruiker behoudt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren.

 • UITOEFENING VAN HET RECHT OP TOEGANG

  Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben.

  De persoon die in de onderneming verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en dient te antwoorden op de vragen van de Leden hierover is Alexandre Mullie
  Edenred
  Directie Marketing
  Vorstlaan 165 bus 9
  1160 Brussel 
  www.edenred.be

 • AUTEURSRECHTEN/COPYRIGHT

  Elk visueel onderdeel of geluidsfragment op de website, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteurs-, merken- of octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom alsook door de wet op de databanken. Ze zijn de exclusieve eigendom van Edenred.

  Edenred is een gedeponeerd merk. De merken en logo's op de website zijn merken die door Edenred, de vennootschappen van haar Groep of haar handelspartners gedeponeerd zijn. De vermelding ervan verleent op geen enkele wijze enigerlei licentie of gebruiksrecht van de genoemde merken die dus niet gebruikt mogen worden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk, op straffe van namaak.

  Alle informatie op deze website mag worden gedownload, gekopieerd, afgedrukt op voorwaarde dat:

  • deze informatie enkel voor persoonlijke doeleinden en in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt wordt; dat deze informatie niet gewijzigd wordt;
  • op elke kopie de vermelding van de auteursrechten van Edenred  ("copyright") aangebracht wordt.

  Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk toegestaan is, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Edenred.

 • AANSPRAKELIJKHEID

  Alle informatie die via deze website toegankelijk is wordt in haar oorspronkelijke staat verstrekt. Edenred verleent geen enkele expliciete of impliciete garantie en neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor het gebruik van die informatie.

  Edenred is niet aansprakelijk voor de juistheid noch voor fouten noch voor weglatingen op deze website.

  Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie.
  Edenred behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen, meer bepaald door deze website te actualiseren.

  Edenred kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade  die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks voortvloeit uit informatie die op deze website geplaatst is.

  De gebruiker verbindt zich ertoe om geen informatie op deze website te plaatsen die tot een burger- of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden en verbindt zich er hierbij toe om geen onwettige of beledigende informatie of informatie die strijdig is met de openbare orde via deze website te verspreiden.

  De externe websites die via een hypertextlink verbonden zijn met de website van de vennootschap Edenred Belgium nv staan niet onder haar controle en Edenred wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid voor hun inhoud af. Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik ervan.

 • E-MAILVERKEER 

  Indien u een opmerking over de werking van de website heeft, kunt u een mail sturen naar de beheerder: webmaster-be@edenred.com.
  De berichten die u via internet verstuurt kunnen op het netwerk onderschept worden. Hun vertrouwelijkheid kan niet gegarandeerd worden zolang ze niet bij ons toegekomen zijn.

 • VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  Edenred verstrekt geen enkele garantie en neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor het gebruik, het kopiëren, de overdracht en elk gebruik van de informatie, van welke aard ook, die op de website www.edenred.be staat

  Edenred behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van de website te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden via de website meedelen aan de gebruikers.

 • TOEPASBAAR RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN 

  Het gebruik van de inhoud van de website is onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil zal een minnelijke oplossing gezocht worden vooraleer een rechtsvordering ingediend wordt. Bij gebreke van een minnelijke schikking zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd zijn.